חברה הרשמה לאתר
היום באתר 27/05/2024
אימייל
סיסמא
פורטל נשים - iWomen
יצירת קשר    |   
דף הבית > תקנון
  כתבות אחרונות
תיאטרון הקרון מציע תרבות הפוגה לילדים בתקופה מאתגרת זו תיאטרון הקרון מציע תרבות הפוגה לילדים בתקופה מאתגרת זו

סיורים למפוני המלחמה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע סיורים למפוני המלחמה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע

BRING THEM HOME NOW בפארק השעשועים מג'יק קאס BRING THEM HOME NOW בפארק השעשועים מג'יק קאס

נא להכיר: טקס נא להכיר: טקס "תרבות התה האזרביג'ני"

פסטיבל אילת לתיאטרון רחוב בחוה פסטיבל אילת לתיאטרון רחוב בחוה"מ סוכות

תיאטרון אורנה פורת ב- 41 הצגות לילדים ונוער, ב תיאטרון אורנה פורת ב- 41 הצגות לילדים ונוער, ב"פסטיבל ירון" בסוכות

תקנון

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר iWomen ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם (Domain Name)י www.iWomen.co.il ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר iWomen" ו/או "האתר"). חברת iWomen)"  iWomen") מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

האתר מציע לכל גולש אפשרות לקרוא את התכנים הרצויים לו והמועדפים עליו באינטרנט

תקנון זה מסדיר את היחסים בין iWomen לבין הגולשים באתר, והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין iWomen בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "iWomen" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים (בין אם נרשמת כמשתמש ובין אם לא) מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. iWomen שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של iWomen או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של iWomen.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) , והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את iWomen מכל אחריות בקשר לכך.

השימוש באתר איננו מחייב ברישום. עם זאת, גולש שלא יירשם, לא יוכל לקבל את הניוזלטר השבועי או אילו מההטבות הנשלחות דרך קבע לחבריו.

גולש שיירשם לאתר, יוכל לגשת לשירותים הדורשים זאת, באמצעות סיסמא וכתובת אי-מייל מכל מחשב שהוא. לצורך הרישום עליך להיות בעליה של תיבת דואר אלקטרוני. הינך מתחייב לעדכן את iWomen בכל שינוי בפרטיך האישיים.

iWomen רשאית להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר, במידה ויתברר ל iWomen כי הפרטים אותם מסר בעת הרישום אינם נכונים.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו ל iWomen, אלא אם צוין אחרת במפורש, ונתקבלה הסכמת המשתמש לביצוע תשלומים כאמור בנפרד. עם זאת, iWomen שומרת לעצמה את זכותה העתידית לגבות כסף בגין השימוש באתר.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר iWomen ובשירותים, למעט כל מידע ו/או תוכן אשר הגולש הוסיף לדף האינטרנט באמצעות יצירת קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ("התכנים המקושרים"), הינם של iWomen ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו ל iWomen הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, iWomen הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מערכת iWomen.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי iWomen אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

מובהר כי הזכויות בחלק מן התכנים המקושרים אינם בבעלות iWomen, אלא בבעלות צדדי ג''. כל שימוש על ידי גולש בתכנים המקושרים, למעט הוספתם לדף האינטרנט באמצעות יצירת קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, ללא אישור מפורש מבעלי הזכויות (iWomen או צדדי ג''), מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911, והגולש מתחייב שלא לעשות כן.

הגבלת אחריות

iWomen אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש (או לאי היכולת להשתמש) באתר, בשירותים ו/או בכלים ו/או בתכנים המקושרים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו.

בשום נסיבות לא תחול על iWomen ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר (לרבות נזק גוף), עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים .  בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש ו/או באי אספקה של האתר ו/או שירותים ו/או כלים ו/או תכנים המקושרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר והשירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ובשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל iWomen אנשים או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

היה ו iWomen ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על iWomen.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר באופן מפורש כי -

 • iWomen אינה מתחייבת כי האתר והשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל iWomen ו/או מי מבין האתרים המספקים את התכנים המקושרים, ולגולש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד iWomen, כתוצאה או בקשר לכך.
 • iWomen אינה אחראית לזמינות האתר ו/או השירותים ו/או הכלים ו/או התכנים המקושרים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של הכלים ו/או התכנים המקושרים. כמו כן ובנוסף, iWomen אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש ו/או ההסתמכות על האתר ו/או השירותים ו/או הכלים ו/או התכנים המקושרים. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי זמינות הכלים ו/או התכנים המקושרים תלויים, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו iWomen אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 •  iWomen אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.
  פרסום ו/או הצבת קישור ו/או העמדה של הכלים ו/או התכנים המקושרים באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של iWomen לכלים ו/או לתכנים המקושרים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל שימוש ו/או הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או אתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 • במידה והגולש יגיע באמצעות ו/או דרך האתר (לרבות באמצעות הכלים ו/או התכנים המקושרים) לאתרי אינטרנט אחרים ו/או יתקשר עם גורם שלישי כלשהו, iWomen אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מכך.
 • לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי iWomen בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד iWomen ו/או כנגד מי מטעמה.
 • iWomen לא תשא בכל אחריות באשר לאובדן פרטי גולש, כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של הגולש ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב של iWomen, בהן נקלטו פרטי הגולש, אשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי הגולש או חלק מהם, לרבות עובדת שימושו באתר, או מועד השימוש.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש iWomen תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה באתר ובשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. למען הסר ספק, מובהר כי iWomen עושה שימוש "עוגיות" ו/או אמצעים דומים גם לצורך הפעלת האתר וההתאמה האישית של דף האינטרנט.

iWomen רשאית להשתמש בכל מידע כאמור וכן במידע שנמסר על ידך בעת הרישום לאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של iWomen, ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

בגלישה באתר ובשימוש בשירותיו הינך מביע ומצהיר על הסכמתך כי iWomen תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיך ובמידע כאמור לשם משלוח באמצעות דואר אלקטרוני של עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי בין אם מידע ש iWomen תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

iWomen מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. למען הסר ספק, iWomen תהייה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי צו של בית משפט ו/או רשות מוסמכת.

למען הסר ספק, מובהר כי iWomen איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ו/או למדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג'', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם עשוי להגיע הגולש באמצעות שימוש בכלים ו/או בתכנים המקושרים. iWomen קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.

ניתוק, הפסקה ושינויים

iWomen רשאית להסיר ו/או להפסיק, לפי העניין את האתר כולו ו/או כלים, תכנים מקושרים ו/או את כל או חלק מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות בגין ביטולם על ידי צד ג'') וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים.

iWomen רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת כל או חלק מהשירותים לגולש מסוים, בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר או שירותים, לגולשים אחרים, לפעילותה ועסקיה של iWomen, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי iWomen בגין חסימה, הגבלה או הפסקה כאמור.

כמו כן רשאית iWomen לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על iWomen אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

iWomen תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי iWomen בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר הגולש ומתחייב כלפי iWomen כדלקמן:

 • כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי iWomen, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לשימוש שלו באתר ו/או לאתר עצמו על כל הכלול בו, לרבות הכלים והתכנים המקושרים, בין אם הועלו לדף האינטרנט של המשתמש על ידו ובין אם ע"י iWomen. הגולש מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 • כי הוא אישית אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש שלו באתר, לרבות בכלים ובתכנים המקושרים שבו, בין אם נוצרו ע"י iWomenו בין אם נוצרו על ידו.
 • כי ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את iWomen מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים ו/או בכל חלק מהם, ו/או להפרה במישרין ו/או בעקיפין של הגולש את הוראות תקנון זה.

בנוסף מצהיר הגולש ומתחייב כלפי iWomen כדלקמן:

 • כי כל הפרטים שמסר בעת הרישום, אם וככל שנרשם, הינם נכונים ומדויקים.
 • לא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע ב iWomen ו/או באתר ו/או בכל שירות ו/או בתכנים המקושרים ו/או בכלים.
 • לא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של iWomen ו/או כל צד ג'' במסגרת ו/או בקשר עם שימושו באתר.
 • לא לעשות כל פעולה העלולה להפריע לפעולתו התקינה של האתר או כל חלק ממנו ו/או לשימוש בו על ידי גולשים אחרים.
 • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י iWomen, ולא להשתמש בשירותים של האתר ו/או iWomen לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, לרבות יצירת קישורים לתכנים אסורים על פי כל דין;
 • לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי iWomen, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י iWomen, אלא אם קיבל את הסכמת iWomenלכך, מראש ובכתב.

iWomen תהיה רשאית לחסום ו/או להגביל גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי iWomen ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.